Voorwaarden

Betalings- en cursusvoorwaarden:

– Men schrijft zich in en gaat akkoord met deze voorwaarden door het inschrijfformulier of een strippenkaart volledig in te vullen, te ondertekenen en/of door een betaling te verrichten.

– Betalingen kunnen worden verricht op bankrekening t.n.v. Beweeg en Leef   IBAN: NL34 KNAB 0255 3748 79

– Pas als het gevraagde bedrag betaald is, is men gegarandeerd van een cursusplek of deelname aan een losse activiteit of individuele sessie.

-Wekelijkse groepslessen: uiterlijk betalingen overmaken vóór 10 augustus (1e seizoen) en  vóór 10 december (2e seizoen), met duidelijke vermelding van voornaam, achternaam, lesgroep, lesdag en lestijd.

-Er worden geen facturen gemaakt noch verstuurd voor wekelijkse groepslessen. Mocht je toch een factuur nodig hebben omdat je het ergens kunt declareren, dan komt er BTW bovenop en kan dit na schriftelijk verzoek worden toegezonden.

– Tarieven van wekelijkse lessen zijn geldig bij een minimale groepsgrootte van 10 personen. Indien bij aanvang van het eerste of tweede lesseizoen minder inschrijvingen per groep zijn, kan het tarief of de lessen aangepast worden om doorgang te waarborgen. Senioren die deelnemen aan ochtendlessen en 67 jaar of ouder zijn, kunnen gebruik maken van het kortingstarief. Dit wordt bij aanmelding door gemaild.

-  Bij losse of maandelijkse activiteiten kan de activiteit bij te weinig deelnemers geannuleerd worden.  Hiervan wordt men altijd vooraf op de hoogte gesteld.

– Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.  Zodra men mondeling heeft bevestigd en op een deelnemerslijst wordt geplaatst,
is men daarmee ook het betreffende lesgeld verschuldigd. Vaste deelnemers gaan voor op strippenkaarthouders en op mensen die een inhaalles willen volgen.

– Strippenkaarten zijn persoonlijk, beperkt houdbaar en kunnen niet door meerdere personen gebruikt worden. Men dient zich zelf voorafgaande aan de gekozen activiteit of les aan te melden.

– Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, worden verdere aanmeldingen (indien gewenst) op een wachtlijst geplaatst.

– Deelname is geheel op eigen risico i.v.m. diefstal, letsel, blessures, gezondheidsrisico's (zoals besmettingsgevaar) en/of persoonlijke belevingen.

-Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat men ook akkoord met het opvolgen van de instructies en aanwijzingen die door de begeleider van de activiteit of de lesdocent op enig moment worden aangegeven, met name als het gaat om veiligheid, respect en gezondheid, zowel van het individu als van een groep als geheel. Indien men instructies van de begeleiding niet opvolgt, kan men na een waarschuwing en i.v.m. veiligheid en/of belediging en/of gezondheidsrisico's verwijderd worden uit een activiteit of een les.

– Er kan niet in anders dan voorafgestelde termijnen betaald worden (voor 10 aug. en/of voor 10 dec.)
In overleg en bij goede redenen kan een uitzondering worden gemaakt. Dit dient ruim vooraf persoonlijk te worden aangevraagd.

Bij minima/uitkeringen is eventueel volgens afspraak in meerdere termijnen te betalen. Neem daarvoor of bij andere betaalproblemen telefonisch contact op.
Betaling is altijd voorafgaande aan een lessenreeks.

– Indien de cursus niet wordt afgemaakt of men één/meerdere les(sen) niet kan volgen, kan geen restitutie van het lesgeld worden gegeven, indien men per half jaar betaald. Bij betaling van het jaarbedrag geldt een opzegtermijn van 6 lessen.
Men kan hiervoor de vastgestelde (zie verderop) opzegtermijn aanhouden of gebruik maken van de kortingsregeling A of B (zie verderop).

– Het is altijd, in overleg, mogelijk om gemiste lessen in te halen binnen het reguliere wekelijkse lesrooster van Beweeg en Leef,
mits er plaats is in de betreffende les en er voor dat seizoen lesgeld is betaald.

– Inhaallessen kunnen in hetzelfde en nog één daarop volgende lesseizoen gevolgd worden, mits men ervoor betaald heeft.
Lessen zijn niet tussen alle cursussen  inwisselbaar. Zo zijn de Mindfulness/Compassietrainingen hierin niet van toepassing maar alleen toegankelijk voor deelnemers die deze trainingen volgen. Gemiste lessen daarin zijn ook uiterlijk t/m de eerstvolgende cursustermijn erop in te halen. Informeer naar de mogelijkheden.

– Kortingsregeling A: Indien sprake van langdurige ziekte of ernstige blessure (bewijs arts / vanaf 5 weken) van de deelnemer of bij overmacht in uitzonderlijke situaties (bij annulering door derden of ziekte docenten) waardoor 3 of meer opeenvolgende lessen vanuit Beweeg en Leef geannuleerd worden én mits deze niet in reservelesweken noch als online lessen geplaatst kunnen worden, mogen tot maximaal 3 lessen in de eerstvolgende cursustermijn worden ingehaald. Dit kan als voor het nieuwe lesseizoen lesgeld wordt betaald en kan gelden als extra les naast de reguliere les of het zal verrekend worden met het betreffende lesgeld voor die termijn. Gemiste data dient men zelf bij te houden en die per e-mail aan info@beweegenleef.nl met het bijbehorende verzoek te verzenden. Aanvraag is op eigen initiatief en dient voorafgaande aan de betaling voor het nieuwe seizoen te worden ingediend.

– Kortingsregeling B: Bij onderbreking van 4 of meer achtereenvolgende lessen, door vakantie, ziekte of overmacht, mag men naast het inhalen van eigen lessen nog 2 extra lessen inhalen. Dat kan tijdens het lopende cursusseizoen waarvoor men betaald heeft en/of in het eerstvolgende cursusseizoen daarna, mits ook hiervoor is betaald. Data dient men zelf bij te houden en aan te tonen aan de docent. Aanvraag is op eigen initiatief en opgave ruim voorafgaande aan een les.  Men mag uit iedere wekelijkse lesgroep (mits er plaats is en m.u.v. trainingen) kiezen in het lesrooster.

–  Bij betalingen per cursusjaar geldt een schriftelijke opzegtermijn van 6 lessen (dus buitenom vakantieweken en reservelesweken). Het resterende cursusgeldbedrag wordt dan verrekend en teruggestort op de rekening van de deelnemer. Dat is een voordeel t.o.v. deelname per half jaar, waar dit niet mogelijk is.

– Indien een volledige cursus of deel ervan of workshop vanuit Beweeg en Leef geannuleerd moet worden (bijv. door ziekte van een docent of bij te weinig deelnemers), wordt het cursus- of lesbedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
Mocht het een reguliere les of enkele lessen betreffen, dan wordt eerst altijd geprobeerd om een inhaalles in te plannen. Hiervoor zijn speciale reservelesweken gereserveerd in ons jaarrooster. Mochten deze al ingevuld zijn, dan wordt het een online les of worden waar mogelijk één of meer reguliere lessen eventueel verlengd qua lestijd met 15 of 30 minuten.

-Bij annuleringen door overmacht vanwege uitzonderlijke situaties door derden (bijv. leslocaties) of opgelegd vanuit overheidsmaatregelen waardoor Beweeg en Leef genoodzaakt wordt om reguliere lessen (dit geldt voor ofwel in de zaal ofwel online lessen) stil te leggen en ze nergens anders heen kan verplaatsen noch online, noch naar de reservelesweken van het betreffende lesseizoen, is Beweeg en Leef niet verantwoordelijk voor (financiële) gevolgen. Wel geldt hier een tegemoetkoming via de kortingsregeling A of B waarvan men gebruik mag maken.

– Bij afmelding door teveel deelnemers in één lesgroep waardoor te weinig deelnemers (4 of minder)  in één les kan het voorkomen dat 2 lesuren worden samengevoegd tot één les (kan ook op andere dag/ ander tijdstip zijn) of er wordt besloten om deze les in te halen op een ander moment (bij hitte overdag bijvoorbeeld naar de avonduren) of in de eerstvolgende reservelesweek of bij een andere groep (dit kan ook op een andere dag of ander tijdstip zijn dan gebruikelijk)  of de gemiste tijd wordt ingehaald door één of meerdere lessen in lestijd te verlengen. Lees daarom altijd je e-mail een uur voor lesaanvang.

– Bij een eerste kennismaking/cursusdeelname voor de wekelijkse lessen, kan men de eerste les vrijblijvend als proefles meedoen. Dit geldt niet in combinatie met eventuele andere  kortingsacties. Kortingsacties zijn eenmalig binnen één cursusgroep te gebruiken en alleen geldig indien men niet eerder binnen deze groep heeft deelgenomen en mits er plaats is in de groep op betreffende lesdatum.

-Een proefles of losse deelname aan een activiteit is altijd en geheel voor eigen risico van de deelnemer. Beweeg en Leef noch de aanwezige docent in de les of in een activiteit kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, diefstal, persoonlijk letsel, blessures of persoonlijke beleving door/van deelnemers. Dit genoemde eigen risico geldt voor alle lessen, losse activiteiten en trainingen en individuele sessies vanuit Beweeg en Leef. De deelnemer is zelf aansprakelijk hierin en hiervoor. Als men zich inschrijft voor wekelijkse lessen geldt dat ook en tekent men op het inschrijvingsformulier voor akkoord voor dit eigen risico en geldt verder hetzelfde als hierboven beschreven.

-Het eigen risico geldt ook voor eventuele besmettingen, zoals bijv. Covid-19 of andere virussen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft er een kans, hoe gering ook, dat je besmet raakt onderweg naar of tijdens je les of individuele afspraak. Met jouw aanmelding en/of betaling van jouw training, les of activiteit ga je akkoord met dit risico.

– Indien noodzakelijk behoudt Beweeg en Leef zich het recht om tijdens een cursus of tijdens een activiteit een wijziging door te voeren, zoals bijvoorbeeld vervanging van een docent voor de groep of vervanging van een leslocatie,  een wandel- of fietsroute of een wijziging van lestijd/lesdag of een wijziging qua inhoud van de activiteit of welke andere wijziging dan ook op dat moment noodzakelijk blijkt in die betreffende situatie. Veiligheid staat altijd voorop en altijd wordt er gehandeld in het belang van de betreffende lesgroep of aanwezige deelnemer(s) zodat de inhoud en kwaliteit en het aanbod van onze diensten zo goed mogelijk gewaarborgd blijft en /of de activiteit, les of sessie zo gunstig mogelijk verder kan verlopen of doorgang kan vinden.

–  Check altijd 1 uur voor jouw les of activiteit of individuele afspraak je e-mail voor eventuele laatste (les)mededelingen of wijzigingen.

-Bij individuele afspraken kan men kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang, mits een dringende / geldige reden. Er wordt dan gekeken of de afspraak op een ander moment alsnog kan worden ingepland. Bij de meeste trainingen zal de eerstvolgende les dan samengevoegd worden met de gemiste les en de lestijd wordt dan eenmalig wat verruimd of het wordt een online sessie. Je ontvangt hierover bericht. Voor afmeldingen (tenzij ziekte of urgentie) binnen die termijn of het zonder bericht niet komen opdagen, wordt de afspraak / les / sessie wel in rekening gebracht.

-Iedereen die onder de naam van Beweeg en Leef diensten verleent, zet zich volledig in om betreffende diensten zo goed, veilig en volledig mogelijk uit te voeren. Dit noemen wij een inspanningsverplichting. Op geen enkele wijze is Beweeg en Leef voor haar diensten aan te spreken op een resultaatsverplichting.